By data4u

Bede emner maj 2016

Global day of prayer 2016

Når hele verden samles og beder vil vi selvfølgelig også være med. Igen i år er der kaldt til bøn anden pinse dag.  I år er det d.15 maj. Opfordringen er at vi mødes og beder I vores kirker eller arrangerer bedemøder på offentlige steder og beder sammen med resten af verden, for verden.

I København er der et arrangement Se www.pinse.nu

 

Da vi beder med hele verden er stedet du opholder dig ikke vigtigt, men det at du beder med. Jeg har i år oversat den bøn der er til dagen og sat en stjerne* ved den danske tekst. Da bønnen indeholder så meget godt har jeg ikke skrevet andre bønne emner til maj. Jeg synes der er rigeligt at bede med om i denne store bøn. Du kan selv dele den op hvis du har behov for det.

Inde på hjemmesiden er der et oplæg til 10 dages bøn inden. DVS fra d.5maj til d.14maj. Endelig er der en opfordring til at gøre gode gerninger og vise kristendommen i praksis i 90 dage efter pinse.

Du kan finde det hele på www.globaldayofprayer

A Prayer for the World

*En bøn for verden

Almighty God - Father, Son and Holy Spirit,

*Almægtige Gud - Fader, Søn og Helligånd,
We gather with believers all over the world,

*Vi samles med troende over hele verden
to glorify You as Creator of heaven and earth.

*For at herligøre Dig som skaber af himmel og jord.
You alone are holy and righteous.

*Du alene er hellig og retfærdig
We submit to Your authority.

*Vi underlægger os din autoritet.
We praise and adore You alone.

*Vi priser og lover Dig alene

Father, we honour You

*Fader, vi ærer Dig
Lord Jesus Christ, we honour You
*Herre Jesus Kristus, vi ærer Dig

Holy Spirit, we honour You

*Helligånd, vi ærer Dig

Our Father in heaven,

*Vor far I himlen,
Thank You for loving the world so much

*Tak at du elskede verden så meget
that You gave Your only Son, Jesus Christ,

*at Du gav Din eneste søn, Jesus Kristus,
to die on the cross for our sins

*for at dø på korset for vore synder
so that we could be reconciled to You.

*så vi kan blive forligt med Dig.
Fill us with your love as we faithfully intercede for the lost,

*fyld os med Din kærlighed mens vi trofast beder for de fortabte
the hopeless, the helpless and the world.

*De håbløse, de hjelpeløse og verden.

Thank You Father, for adopting us into Your family.

*Tak Fader fordi du har adopteret os ind I din familie

Lord Jesus Christ,

*Herre Jesus Kristus,
You died on the cross and
*Du døde på korset og

redeemed us to the Father by Your blood.

*Forløste os til Faderen ved Dit blod.

You are Head of the Church

*Du er kirkens hoved
and Lord of all heaven and earth.

*og Herre over alt I himmlen og på Jorden.
Let Your kingdom be established in every nation of the world

*Lad Dit rige blive etableret I hver nation I verden
bring transformation among peoples of all tribes and languages

*bring forandring til folk I alle folkeslag og sprog
so that righteousness and justice will prevail.

*så retfærdighed og retfærd må sejre.
May Your Name be great, from the rising of the sun to its setting.

*Må Dit navn blive stort, fra solen står op til solen går ned.

Jesus Christ, You are Lord of all.

*Jesus Kristus, Du er Herre over alle og alt.

Father of mercy and grace,

*Nådens og barmhjertighedens Fader
We have sinned.

*Vi har syndet.
Our world is gripped by the power of sin.
*Din verden er fanget i syndens greb.

Our hearts are grieved by injustice, hatred and violence.
*Vores hjerter sørger over uretfærdighed, had og vold.

We are shamed by oppression, racism and bloodshed in our land.

*Vi skammer os over undertrykkelse, racisme, og blodsudgydelse i vores land.
We mourn all loss of life in murder, war and terrorism.

*Vi begræder al tab af liv grundet mord, krig og terror.
Our homes are broken and our churches are divided by rebellion and pride.

*Vore hjem er brudte og vores kirker er splittede af oprør og stolthed.
Our lives are polluted by selfishness, greed, idolatry and sexual sin.

*Vores liv er forurenede af selviskhed, grådighed, afgudsdyrkelse og sexuel synd.

God of mercy, forgive our sins.

*Nådige Gud, tilgiv os vores synd.
Pour out Your grace and heal our land.

*Udgyd Din nåde og helbred vores land.

Spirit of the living God,

*Du levende Guds Ånd,
Transform Your Church into the image of Jesus Christ.

*Genskab Din kirke i Jesu Kristi billed
Release Your power to bring healing to the sick,

*forløs din kraft og bring helbredelse til de syge,
freedom to the oppressed and comfort to those who mourn.

*frihed til de undertrykte og trøst til de der sørger.
Fill us with compassion

*Fyld os med medfølelse
for the homeless and the hungry

*overfor de hjemløse og de sultne
for orphans, widows and the elderly.
*overfor de forældreløse og de ældre.

Give us wisdom and insight for our world's problems
*Giv os visdom og indsigt i vores verdens problemer

to use the resources of the earth for the well-being of all.

*Så vi burger verdens resurser til alles vel

Holy Spirit, guide us and lead us.

*Herre Helligånd, før os og led os

Lord Jesus Christ,

*Herre Jesus Kristus,
You destroyed sin, conquered death and defeated Satan.

*Du tilintetgjorde synden, overvandt døden og sejrede over Satan.
Remove the veil of darkness that covers the peoples.

*Fjern det dække af mørke som dækker folkene.
Restrain the evil that promotes violence and death.

*Hold det onde tilbage der fremmer vold og død.
Deliver us from demonic oppression.

*Befri os fra dæmonisk pres
Break the hold of slavery, tyranny and disease.

*Bryd slaveriets, tyraniets og sygdommes åg.
Help us to tear down strongholds and ideologies

*Hjælp os at bryde fæstningsværker og ideologier ned
that resist the knowledge of God.

*Som står imod kundskaben om Gud

Almighty God, deliver us from evil.

*Almægtige Gud, befri os fra alt  ondt

King of Glory, 

*Herlighedens Konge
Come and finish Your work in our cities, our peoples and our nations.
*Kom og gør dit arbejde færdig i vores byer, vores folk og vores nationer.

From all continents and islands we cry:

*Fra alle kontinenter og øer råber vi:

Lift up your heads, O you gates!

*løft op I hoveder, oh I porte!
Be lifted up ancient doors

*Bliv løftet op I ældgamle dører
so that the King of glory may come in!

*Så ærens Konge kan komme ind!

Come fill the earth with the knowledge of Your glory as the waters cover the sea.

*Kom fyld Jorden med kundskab om Din herlighed som vandene fylder havene

The Spirit and the Bride say:

*Ånden og burden siger :

Amen! Come Lord Jesus!

*Amen! kom Herre Jesus!


På nettet
29. april 2016