By data4u

Profetiske tegn i tiden

Udgivelsesdato
11. september 2006

I det følgende vil jeg sammenfatte nogle af de profetiske indtryk, jeg har fået gennem Rick Joyners Morningstar Ministries på det sidste. Baggrunden er at jeg deltog på deres Advanced Profetic Conference i USA i slutningen af august. Derudover har jeg gennem længere tid modtaget Rick Joyners Ugebrev. 
Både Rick Joyner og hans Stab på Morningstar Ministries er anerkendte og prøvede i deres profetiske tjeneste. Accepten af deres personlige integritet, åndelige bedømmelse og sundhed er stor i en bred kreds af kristne menigheder over hele verden. 
Profeten Bob Jones som også nævnes, og som i øvrigt er en aldrende mand, har en meget præcis profetisk gave. Han har i mange tilfælde været med til at forudsige og dermed forberede Rick Joyner på ting han personligt ville gå igennem i sin tjeneste. 
Disse mænds respekt for Guds Ord, deres frimodighed til at tale og ydmyghed til stadig at lære, gør dem til nogle af de mest respekterede profetiske røster i tiden.
Hensigten med denne artikel er ikke blot at informere, men at klargøre hvor vi befinder os i Guds profetiske tidsplan så vi får opmuntring, tro og mod til at kæmpe for det som er Guds vilje. Guds vilje er ultimativt at få høsten af sjæle i hus inden denne tidsalder afsluttes.

Tegn på at strømmen er vendt i den åndelige verden
Rick Joyner siger, at der de sidste måneder er sket et magtskifte i den åndelige verden som påvirker begivenhederne og holdningerne her på jorden. Som et resultat af dette, vil den strøm af mørke og ondskab som i mange år har haft overtaget nu miste sit greb. Det vil forårsage uro og ubehag mange steder, men resultatet bliver, at nationer vil blive reddet fra ødelæggelse.
Tegnene som Gud gav ham på dette, var for det første det elektriske blackout i Nordamerika i august måned. Der er fremkommet mange teorier om årsagen, men ifølge Rick Joyner og de kilder han har, var årsagen til sammenbruddet, at strømmen vendte og gik i modsat retning, noget som skulle være umuligt, men som alligevel skete. 
Det andet tegn på denne forandring af den åndelige magtbalance over jorden var Idi Amins død i august måned. Profeten Bob Jones fik i 1975 en tiltale fra Gud som lød nogenlunde sådan. Idi Amin holdes i live af nogle stærke ondskabens åndsmagter, når han dør vil det være et tegn på, at de er ved at miste sin magtbase på jorden.

Områder hvor strømmen vil vende
Gud talte til Rick Joyner om flere områder hvor dette skifte vil påvirke holdninger og begivenheder på jorden. Lad mig gentage at selv om magtbalancen i den åndelige verden har ændret sig og strømmen inden for de nedenfor nævnte områder er vendt, så vil der på nogle områder kunne gå lang tid, måske endda op til flere år, inden det ses tydeligt. 
· En ny beslutsomhed er blevet forløst i kristne rundt i hele verden. De vil Ikke længere tillade djævelen at indtage mere område. Dette skift vil betyde at djævelen og hans mørke i mange nationer har nået sit højeste niveau og nu vil blive presset tilbage af kristne der rejser sig for retfærdighed og sandhed. Guds Rige og vilje vil manifestere sig med kraft.
· Det forfald der har været i moralen og respekten for autoriteter vil vende til fordel for retfærdighed og lydighed mod Herren.
· Der hvor Gud har været lukket ude af det offentlige rum og uddannelsessystem, vil der blive en ny åbenhed.
· Homoseksualiteten har nået sit højeste. Strømmen vil nu vende i modsat retning. Herhjemme oplever vi lige nu en tiltagende skepsis og modstand overfor pornografien. Man er blevet bange for de langsigtede effekter på vore børn.
· Indstillingen til abort vil også ændres.
· Gud sagde endvidere til Rick Joyner at strømmen var vendt på "Det mørke kontinent". Der tales ikke om Afrika, men om Europa. Det er tid for Europa. Strømmen af ondskab og mørke vil vende og blive erstattet af lys, frelse og helbredelse. Gud vil også vende strømmen når det gælder missionærer. Brødet der blev kastet på vandet i form af missionærer til Afrika, vil komme tilbage i form af missionærer fra Afrika. Deres arbejde vil få stor betydning for vækkelsen og gennembruddet i Europa. Det er allerede sådan at langt de fleste store menigheder i Europa er startet af Afrikanere.

Israel et profetisk tegn
Det skal også nævnes, at Rick Joyner m.fl. i øjeblikket ligger stor vægt på at tale om Israel som et profetisk tegn i tiden. Der må komme en forståelse af både Israels og Menighedens plads i Guds frelsesplan. 
Nationers måde at forholde sig til Israel på vil have en afgørende betydning for deres fremtidige overlevelse og velsignelse. Det Engelske imperiums fald, kan spores tilbage til deres opsætsighed mod at Guds planer med nationen Israel. Hvis ikke Bush-administrationen ændrer sin politik ang. Israel, vil Bush, ifølge Rick Joyner, ikke blive genvalgt. Derudover advarer han om, at der vil være en stor sandsynlighed for, at USA som stormagt vil smuldre ligesom det skete for sovjet.

Det er en ny tid...
Afslutningsvis vil jeg gerne påpege, at vi som nation befinder os i en særdeles gunstig position. Vores regering har historisk set været pro-israelsk og jeg er overbevist om at det har en positiv afsmittende effekt på landet både politiskt, socialt og økonomiskt.  Derudover virker det som om Gud har placeret sit øje på Danmark som et arnested for en kommende vækkelse ikke blot i landet, men udover hele Europa. Adskillige udefrakommende tjenester har gennem de sidste 5 år, på forskellig vis, været med til at tegne og bekræfte dette billede gennem syn og profetiske tilskyndelser.
Vi ser en tiltagende bevisthed omkring det åndelige, helbredelser og mirakler er ikke længere noget usædvanligt, flere mennesker går i kirke og mange danskere svarer ja til kaldet om at følge Jesus. I menigheden i landet er der en enhed som aldrig tidlige set. Skræmmebillederne er fjernet og ny tillid og relationer opstår på tværs af de kendte samfundsgrænser. Også her er strømmen vendt inden for de seneste 2-3 år og det lover godt for vores fremtid.
Lad os både i bøn og livsstil arbejde på at Guds Rige skal komme og Hans vilje ske i hver en afkrog af vort liv, vore familier, vore byer og vort land. Efs. 5:15-16 "Se derfor til hvordan i lever, ikke som uvise, men som vise. Lad os udnytte det gunstige øjeblik......"

Lars Bo Olesen, Herning