By data4u

Personlig bøn

Udgivelsesdato
11. september 2006

Vigtigheden af at have et personligt bønsliv ud fra egne erfaringer.

Palle Schiær, OASE Bedenetværk

Jeg er en vægter og forbeder, som ud fra egne erfaringer, vil skrive lidt om vigtigheden af at have et personligt bønsliv. Jeg fik emnet i min menighed, Karlslunde Strandkirke, og jeg skulle sige noget til kirkens forbedere i 3-4 minutter. Gud gav mig nogle udsagn og løfter, som i det følgende er skrevet som overskrifter i kursiv. Jeg er blevet mindet om at søge Herren i Ordet for en dybere indsigt i betydningen. Jeg synes, at udsagn og løfter er meget væsentlige, så jeg har besluttet at tilegne artiklen som en tak og en opmuntring til vægtere og forbedere i 
OASE Bedenetværk, Bedehus Danmark og i Karlslunde Strandkirke.

For mig har det været en stor velsignelse at opdage, hvor megen aktivitet der er fra Herrens side, når jeg bliver stille for Ham hver dag. Det er ikke afgørende, hvor lang tid, jeg er i bøn, men det er alt afgørende, at jeg har kvalitets-tid sammen med Herren. Derfor denne fokusering på Faderen og Sønnen og Helligånden, som er en personlig enhed. Jeg beder til eller/og åbner mig for dem alle tre. Når jeg i det følgende skriver jeg, forudsætter jeg, at du sætter dig selv i stedet. Tal med Jesus om det, du læser. Søg Herren for det, som du måske ikke er helt tryg ved og gerne vil have, at det skal blive en del af dit bønsliv.

Løfterne til forbedere og vægtere gælder os alle, det må vi ikke glemme.  Jeg skriver i jeg-form, fordi jeg skildrer mine oplevelser og erfaringer med at leve i Guds nærhed hver dag. Det var til mig, Gud talte for godt et år siden, men jeg skulle give det videre. Jeg har ikke ønsket at fremhæve mig selv. Ofte kender jeg også til vanskelighederne i at våge og bede, men det vil ikke hjælpe dig at læse om dem.

Jesus siger: Jeg vil have fællesskab med dig

"De, der frygter Herren, har fællesskab med ham, gennem  sin pagt vejleder han dem."
Sl 25,14
I den gamle oversættelse stod der: 
"Fortroligt samfund har Herren med dem, der frygter Ham"
Fortrolighed er et meget stærkt udtryk for, hvor tæt et fællesskab, Jesus ønsker at have med mig. Og det viser sig i, at Jesu vil være ven med mig, og Han ønsker , at jeg skal være ven med Ham.

"I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn."                  Joh 15,14-16


Jeg er meget taknemmelig for at have fællesskab med Herren. Det er meget trygt, at Han vejleder mig. Nogle gange kan jeg godt være helt forundret over, at Herren vælger mig. Det er en stor nåde, at Jesus  ønsker at være ven med mig. Udvælgelsen er en gåde. Udvælgelsen er Herrens nåde. Det er fantastisk befriende, at Han vælger mig og sætter mig i gang. Det er en stor rigdom, når Jesus betror mig hemmeligheder i Guds rigets vækst, og når Han fortæller mig, hvad jeg skal være opmærksom på, og hvad jeg skal bede for. 
At bære frugt er at leve i Herrens vilje med mig. Jeg tror ikke, jeg selv skal se disse frugter, fordi jeg ville blive for selvoptaget, dersom jeg kunne det. Men jeg skal ville leve i et organisk fællesskab med Herren. Prøv at lægge mærke til, hvordan der i vores liv er en nøje sammenhæng mellem udvælgelsen og det at bære frugt samt bønhørelsen, når jeg beder i Jesu navn.

Jesus siger:  Jeg vil have fortroligt samfund med dig

Jeg har skrevet om det, men jeg vil uddybe det lidt. Jeg har nemlig fundet ud af, at der er en dyb og livgivende hemmelighed i at være ét med Jesus. Hemmeligheden bliver stykkevis åbenbaret mere og mere for mig, som årene går.

"Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig."          Joh 15,4
       
Søg Hans nærvær og bliv i Hans nærvær. Lad Jesus give dig næring, så kan du bære Hans frugt. Han sætter os i stand til det. Men jeg er helt afhængig af Ham, og det er stort og trygt.

"Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed."         Joh 15,9

Når jeg bliver i Jesu kærlighed, så bliver jeg en budbringer om det fantastiske: Gud er kærlighed. Jeg bliver et vidnesbyrd for de mennesker, jeg møder, om at de er elsket. Jeg bliver beskyttet i Hans kærlighed, det betyder, at jeg flere gange om dagen bliver mindet om, at Gud elsker mig. Det betyder også, at jeg bliver mindet om at bede for andre, der trænger til at blive elsket.

"Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus."                             Fil 4,6-7

Ikke bekymret, det er altså svært, men det er en velsignet virkelighed:

Når jeg giver slip på mine bekymringer og overgiver dem til Jesus...
Når jeg sætter navn på det, jeg gerne vil, Han skal gribe ind i...
Når jeg beder for mennesker, som er syge eller trænger hjælp...

Så griber Jesus ind og hjælper med velsignelse/renselse/frelse/helbredelse

"Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind"                            Sl 37,5


Guds fred er noget meget konkret og kraftfuldt, som bevarer vores hjerter og tanker. Mit hjerte og mine tanker skal jævnligt have Jesu' berøring, fordi mit hjerte er følsomt og let lader sig påvirke af, hvad jeg oplever. Mine tanker bliver også påvirket, og det betyder, at mine reaktioner bliver forvirrede. Gud er ikke forvirringens Gud. Gud er fredens Gud, og Faderen ønsker, at Jesu fred skal bevare mit hjerte og mine tanker. Han ønsker, at jeg skal rette mine tanker og mine følelser mod Jesus, som er troens banebryder og fuldender. Det er et meget stærkt udtryk, der her bliver brugt om Jesus. Troens banebryder baner vej for mig, når jeg ingen vej ser. Jesus åbner mine øjne for det, som Han ønsker at gribe ind i. Han giver mig tro, så jeg beder for det umulige, fordi alt er muligt for Gud. Jesus er troens fuldender, for Han ser det, jeg ikke kan se. Jesus vil forfriske og forny mine tanker og følelser, så jeg selv bliver styrket og bliver opmærksom på andres behov.

Jesus siger: Jeg vil, du skal være, hvor jeg er

"Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt."               Joh 17,24

Det gælder i himlen, men jeg tror også, at det gælder nu i min hverdag. Jesu vilje er, at jeg skal være i Hans nærhed, for at jeg skal erfare Hans herlighed. Han vil have mig i sin nærhed, fordi det er meget afgørende for hele mig, at jeg får Hans herlighed at se, den kan gøre sin gerning i mig. Herrens herlighed er helt anderledes end, hvad der møder mig, selv ved de stærkeste og mest velsignede gudstjenester og møder. Alene med Jesus er som en helbredende berøring, og Jesus trænger dybt ind i mig. Jeg bliver renset, og min snævre horisont bliver udvidet, jeg får del i Jesu renhed. 

"Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er."                           2 Kor 3,18

Når jeg skuer Herrens herlighed, ser jeg dybere ind i alt, hvad Han er. Der sker en forvandling i Hans nærhed, som er af meget stor betydning for min tjeneste som vægter og forbeder. Jeg forstår mere og mere af Guds vilje med mig selv og med andre mennesker. Jeg ser, at mit borgerskab er i himlen. Jeg forstår også bedre, hvor nødvendigt det er, at Jesu sindelag får herredømmet over mit sindelag, så jeg lærer af Ham, som er ydmyg og sagtmodig af hjertet. Hvilen i at skue Herrens herlighed er livsvigtig for min personlighed. 

"for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesu skyld. Thi Gud, der sagde: Af mørke skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt."                                      2 Kor 4,4-6

Lyset fra det glade budskab om Jesus og Hans herlighed er helt afgørende for min tro, og jeg skal lære mere og mere at lade det få indflydelse på mig i hverdagen. Jeg ser hen til den usynlige, fordi jeg ikke skal være bundet til alt det synlige. Den virkelige værdi er Jesus Kristus og Ham som korsfæstet. Han er i herligheden, og Han gik ind i herligheden med et endegyldigt offer, og Han sørger for, at Gud ser på mig gennem Jesu sonende blod. Jesus har medlidenhed med mine skrøbeligheder, og det kan både være fysiske og åndelige skrøbeligheder. Det er en vidunderlig virkelighed, at jeg kan være mig selv i Guds nærvær. Nådens trone har meget stor betydning for mig. Jesus sidder på tronen i herlighed. 
 
Jesus er den fjerne og hellige, som har omsorg for mig. Tronen er i herligheden, som jeg ikke forstår, men jeg får lov til at leve i den guddommelige virkelighed. Tronen er på samme tid nådens trone. Jeg ser, hvad Han gjorde til min frelse. Jeg er korsfæstet med Jesus, og jeg er en helt ny skabning, fordi Jesus er opstandelsen og livet. Jesus er mit lys, og Gud har ladet det skinne i mit hjerte til oplysning om Ham, som er min forsoning og min retfærdighed, men det skinner også i mit hjerte med kundskab om Guds herlighed. Jeg forstår det ikke, men jeg kender kraften i at være åben for lyset og åben for herligheden ved Jesus i himlen. Jesus Kristus har al magt, og Han sidder på tronen, og det gør forskellen, når jeg beder for andre.
   
"Jeg husker, at du siger: I skal søge mit ansigt!  Herre, jeg søger dit ansigt."               Sl 27,8

David skriver om at søge Gud, for hvem, Han er. David søger det personlige, og det er et specielt udtryk, for hverken David eller jeg kan se Gud. Jeg er ikke desto mindre i Hans hellige nærhed. Jesus viser mig sit sande jeg og lader mig komme nær til sig.

Jesus siger: Jeg vil lukke dig ind i Faderens og Sønnens herlighed.

"Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til ethvert menneskes samvittighed, for Guds øjne. Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede."                                                 2 Kor 3,18-4,4

Det er en nødvendig del af min vækst, at jeg trives i dette nærvær. Jeg finder en stor glæde og åndelig mætning i Guds nærhed. Jeg bliver nogle gange holdt fast i at skue og i at blive forvandlet. Det er vidunderligt, når jeg ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighed. Fra herlighed til herlighed. Der kan godt gå lang tid, hvor jeg ikke er inde i denne skuen, men det er som oftest, fordi jeg ikke tager mig tiden til at være inde i Hans nærvær. Det er uudgrundeligt, men jeg får styrke til hverdagen og visdom, når jeg lader alt ligge og bare hviler i at betragte Jesu herlighed. Når jeg ?går" fra hvilen ud i forbønnen, får jeg indsigt i at våge og bede, og så bliver det en helt anden tjeneste at bede. Ja, hvilen er knyttet sammen med forbønnens tjeneste.

Herren ved: 
Jeg har det bedst, når jeg starter med at tilbede Hans navn. Det er nødvendigt, at Guds navn bliver helliget i mig selv og i de mennesker, jeg møder i hverdagen.

?Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn"           Matt 6,9


Min bønnedagbog er bygget op om Jesu bøn, og de senere år har jeg brugt og bruger jeg mere og mere tid på den første bøn til min far. Jeg er på en måde blevet ført ind i denne tilbedelse, og det har givet mig en hvile og inspiration til forbønnen at betragte Guds genløsernavne og lade indholdet i navnene gøre sin gerning i mig. Det er med til at åbne mine øjne for behov, som jeg skal bede for. Når Hans navn bliver helliget i mig, så får jeg bønnens ånd, så Gud kan blive helliget i personer og institutioner, som jeg beder for. Når jeg bliver stille for Herren, så fylder Han mig med alt sit, jeg bliver renset, jeg bliver helliggjort, og det er blevet en meget stor del af min tjeneste med at våge og bede.

Jesus ønsker mig ind for Nådens trone

"Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid."   Hebr 4,14-16

"Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed, og med legemet badet i rent vand."                    Hebr 10,19-23

Jesus har medlidenhed med mine skrøbeligheder, og det er både fysiske og åndelige skrøbeligheder. Det er en vidunderlig virkelighed, at jeg kan være mig selv i Guds nærvær. Nådens trone har meget stor betydning for mig. Jesus sidder på tronen i herlighed. Jesus er den fjerne og hellige, som har omsorg for mig, og det gør Ham på samme tid til den nærværende. Tronen er i herligheden, som jeg ikke forstår, men jeg får lov til at leve i den guddommelige nærhed. Tronen er nådens trone, og jeg ser nye dybder i betydningen af Jesu blod. Banebryderens blod baner vej for mig ind i Faderens nærhed. I Ham kommer jeg nær til herlighedens trone. Han renser mig. Jeg er i Jesus, og for nådens trone får jeg barmhjertighed fra Ham, som har medlidenhed med mig. Der er en vældig kraft i Herrens barmhjertighed, fordi den er tæt forbundet med forsoningen ved Jesu blod. Der står også, at jeg finder nåde til hjælp i rette tid. Og det har jeg mange konkrete erfaringer af. Guds nåde er Jesus, og Jesus bliver hjælp i rette tid. Gud ved, hvad der er den rette tid. Hans hjælp er til eget behov. Hans hjælp er til andres behov. Det er for underfuldt at forstå, men for forbederen er det en virkelighed, som altid skal efterprøves. Jeg erfarer gang på gang, hvor trofast Gud er, og hvor virkelig nådens trone er. Barmhjertighed og nåde til hjælp i rette tid giver min forbønstjeneste mening. Gud Fader og Gud Søn og Gud Helligånd er en virkelighed, som alle kristne efter guddommelig bestemmelse lever i. Store ord, ja, men Ordet og bønhørelsen giver frimodighed til at bruge Ordet fra Gud.

Jesus vil at jeg skal komme tæt på Faderen, 
så mit sindelag kan blive mere og mere som Hans eget sindelag

"I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus"             Fil 2,5


I den gamle oversættelse stod der: ?Lad det samme sindelag være i jer, som var i Kristus Jesus."  Det er så vigtigt, at jeg lader Jesu sindelag virke i mig, for Hans ydmyghed og sagtmodighed er alt afgørende i forbønnens tjeneste. I mig selv er jeg ikke som Jesus, men Han vil, at det får gennemgribende betydning for min tjeneste, at jeg beder under Jesu beskyttelse. Det er så vigtigt for mig og min tjeneste, at jeg er i Jesus, så Han tager over, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal bede om.

"Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje."         Rom 8,26-27

Helligånden er min talsmand, og jeg beder meget ofte til Ham, og jeg betror Ham mine aktiviteter.

Faderen forbarmer sig over mig

Det betyder meget for mig, at Gud forbarmer sig over mig, når Han ser på mig gennem Jesu sonende blod. Jeg skal hele tiden være opmærksom på, at jeg er åben for syndsbekendelse og deraf følgende tilgivelse. I mange år har det været en virkelighed for mig, at

Faderen elsker mig

"I hans skygge elsker jeg at sidde, hans frugt er sød for min gane. Han har ført mig til vinhuset, på skiltet over mig står: Kærlighed."         Højs 2,3-4

Det er befriende, at Faderen elsker mig, som jeg er. Og jeg bliver ofte mindet om, at jeg skal skrive eller sige til andre, at de er elsket, uforskyldt. At Faderen elsker mig har denne betydning: Jeg bliver sat fri, og min forbøn bliver på Hans ansvar. Jeg beder for syge, fordi Han er den store læge. Jeg beder for familie, venner, for alle og for alt, fordi Han vil, at jeg skal bede, så griber Faderen og Sønnen ind.

Jesus er en udgydt  salveolie

"Dit navn er en udgydt salveolie"              Højs 1,3

Jeg har erfaret så megen velsignelse i mit eget og i andres liv ved at Jesus er en udgydt salveolie. Jesus er navnet over alle navne. Når jeg nævner Jesus over personer, jeg beder for, ser jeg, hvor stor velsignelse og fred, det medfører. Jeg slår ofte korsets tegn over billeder af personer og lande i mit bede-atlas, som jeg beder for. 

Jesus udøser sin nåde over mig, jeg får hjælp til rette tid 
Jesus salver mig til at våge og bede
Jesus salver mig med helbredende og livgivende kraft
Jesus salver mig med sin velsignelse
Jesus salver mig til at velsigne andre
Jesus salver mine ører til at høre, hvad Ånden siger
Jesus salver mine øjne til at se Hans Frelsesplan
Herren giver mig sin nød for mennesker og for verden
 
Hellige kære Fader - jeg søger dig 
Jesus Kristus, min Frelser - jeg søger dig

I Herrens hellige nærvær bliver jeg forandret
I Herrens hellige nærvær lærer Han mig at våge
I Herrens hellige nærvær lærer Han mig at bede

Helligånd, min Talsmand - jeg søger dig

Helligånden lyser op på Faderen og Sønnen
Helligånden minder mig om alt, hvad Jesus har sagt
Helligånden minder mig om, at Faderen elsker mig
Helligånden lærer mig alle ting

Gud ansigts lys er løftet over mig
Faderen vil, at jeg skal leve i lyset
Jeg bader mig i Lyset
Hvad jeg er, er jeg af Hans Nåde

Jesus siger:
Du er lys i din familie og i din menighed 
Du er lys i samfundet og i verden
Du bliver lys hos mig, som er lys. 
Mørket er ikke i Gud.
Du skal sprede lys og helbredelse omkring dig 
Du skal være fredens budbringer. Lev i min Fred

Må alle forbedere og vægtere selv søge Faderen, Sønnen og Helligånden og høre, hvad Ånden siger og handle derpå. Lad det også blive en salvelse for læserne, at hver enkelt er elsket af Faderen.

Guds fred og glæde til jer alle
Palle Schiær, Oase Bedenetværk